කොවිඩ් වසංගත සමයේ ශ්‍රී ලංකාව

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙත - විමර්ශනාත්මක ප්‍රවේශයක්

FMM Research - මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය අයිතීන් හා ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යයනය

FNF Articles Book - දැවෙන තැන් සොයා යාම

Human Rights and Democracy in Sri Lanka - Threats to Journalists, Human Rights Defenders and Civil Society

Reporting on Forced Labour and Fair Recruitment - An ILO toolkit for Sri Lankan Journalist

FMM 25th Anniversary Souvenir